Geneza firmy

GENEZA

Na przełomie lat 2001/2002 firmy, które za pomocą swoich instalacji dostarczały energie elektryczna i wodę podmiotom gospodarczym zlokalizowanym na terenie SSE Starachowice teren byłej fabryki samochodów Ciężarowych STAR, zostały postawione w stan likwidacji lub ogłoszono ich upadłość.

W celu rozwiązania tej niebezpiecznej sytuacji Zarządzający SSE Starachowice, w porozumieniu ze strategicznym właścicielem systemu elektroenergetycznego i wodno  kanalizacyjnego  InwestStar S.A  utworzył spółkę o nazwie EkoMedia. Której celem jest dostawa (obrót, dystrybucja i przesył) energii elektrycznej i wody podmiotom zlokalizowanym na terenie SSE.

Nasza firma rozpoczęła działalność  od 01.02.2002 roku.

W chwili obecnej firma nasza eksploatuje dwie odrębne sieci rozdzielcze, położone na dwóch obszarach:

  • obszar F.S.C. -  obejmuje część terenu byłej Fabryki samochodów Ciężarowych  STAR , którego większość stanowi obszar SSE Starachowice
  • obszar UNISTAR  obejmuje teren byłego Zakładu Nadwozi samochodowych UNISTAR sp. z o.o. który jest częścią obszaru SSE Starachowice.

Oba obszary oddalone są od siebie około 5 km. Obie sieci rozdzielcze maja więc ograniczony zasięg. Dostawa energii do odbiorców oparta jest na zawartych umowach, w których określono zasady rozliczania się za dostarczona energie oraz wielkość mocy umownej dla każdego odbiorcy.