Przyłączenia

We wniosku trzeba będzie podać:

  1. Dane Wnioskodawcy.
  2. Dane przyłączanego obiektu (numer działki, ew. adres.).
  3. Zapotrzebowanie na moc (czyli ile i jakich jednocześnie będzie można używać urządzeń elektrycznych) oraz przewidywany roczny pobór energii. Informacja ta znajduje się w projekcie domu. Można też skorzystać z kalkulatorów dostępnych w internecie i policzyć samemu. W jej oszacowaniu może pomóc elektryk.
  4. Przewidywany termin poboru energii elektrycznej

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do podłączanego obiektu (kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, wypis z księgi wieczystej, itp.).
  2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z zaznaczonym położeniem obiektu względem istniejącej sieci energetycznej oraz położeniem sąsiednich obiektów.
  3. Jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika - odpowiednie upoważnienie do występowania w jego imieniu.
  4. Jeśli Wnioskodawca jest firmą - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
  5. Jeśli Wnioskodawca stara się o przyłączenie jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą -  zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.